BOXER

Hệ thống cần cẩu xếp dỡ container ... 

FEEDER SERVER

Cẩu bờ container di động và có
khả năng di chuyển sang địa
điểm khác nhanh chóng trong
bến cảng ... 

BARGE SERVER

Cầu cẩu phục vụ việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng và các bến cảng ... 

TERMINAL SERVER

Cần cẩu dành cho bãi dỡ hàng container ...